In English

down:


färdigställdes mars 2001 och ingår i cykeln Directions, Spin, Charm Strange och ”Up!”vilka kan spelas samtidigt eller var för sig.

Kompositionen avslutar cykeln och durationen samt det nya materialet är anpassat till det helhetsstycke som uppstår då cykelns alla kompositioner spelas simultant på lämpligt sätt. Detta utan att kompromettera styckets möjlighet att spelas solo.

Materialet i ”down:” är rent elektroniskt varav en del ljud åstadkommits med hjälp av egna algoritmer för fysikalisk modellering ( bl.a. en översättning av ”Strange Attractors” där ett instabilt (bistabilt) system står för ljudproducerandet ). Också genom att jag utvecklat egna Plug Ins (ljudbearbetningsenheter) i MAX/msp har tidigare komplicerade processer blivit mer överskådliga och mer hanterbara.

”down:” behandlar sina egna kompositoriska problem varur formen uppstår.

Materialet är i sin helhet framtaget med Nordmodular.

Rolf Enström

På svenska

down:The work with ”down:” was concluded in March 2001 and the piece is a part of the cycle Directions, Spin, Charm Strange and ”Up!” - pieces that can be played simultaneously as well as ”solo”.

This composition concludes the work with the cycle. The duration as well as the material in the piece is adapted to the ”totality-piece” which can be heard when all pieces are played together in an appropriate way. This is done without compromising the possibility to play the piece alone, as a piece of its own.

The material in the composition is purely electronic, whereof some sounds were achieved with my own algorithms for physical modelling ( i.e. a translation of the ”Strange Attractors” - model where an instable (bistable) system generates the sound). Also by constructing special Plug-Ins (sound design units) in MAX/msp, complicated processes have become easier to control.

”down:” deals with intrinsic compositional processes and problems which results in the form of the piece.

The material is entirely produced with the ”Nordmodular” synthesizer.

Rolf Enström