down:

färdigställdes mars 2001 och ingår i cykeln Directions, Spin, Charm Strange och ”Up!”vilka kan spelas samtidigt eller var för sig.

Kompositionen avslutar cykeln och durationen samt det nya materialet är anpassat till det helhetsstycke som uppstår då cykelns alla kompositioner spelas simultant på lämpligt sätt. Detta utan att kompromettera styckets möjlighet att spelas solo.

Materialet i ”down:” är rent elektroniskt varav en del ljud åstadkommits med hjälp av egna algoritmer för fysikalisk modellering ( bl.a. en översättning av ”Strange Attractors” där ett instabilt (bistabilt) system står för ljudproducerandet ). Också genom att jag utvecklat egna Plug Ins (ljudbearbetningsenheter) i MAX/msp har tidigare komplicerade processer blivit mer överskådliga och mer hanterbara.

”down:” behandlar sina egna kompositoriska problem varur formen uppstår.

Materialet är i sin helhet framtaget med Nordmodular. inspelningar av flygelklanger.

Rolf Enström