In English Texts

Rama • Blandad kör
 • 4 kanalig bandstämma
 • Duration: 15 min

”Rama” för blandad kör och bandstämma komponerades på beställning av Stockholms Motettkör ( tid. Jacobs Motettkör ) med stöd av Svenska Rikskonserter och avslutades 1998.

I verket har jag hämtat inspiration från Arthur C.Clarke’s och Gentry Lee’s böcker i Rama - serien. ”Möte med Rama”, Rama II, ”Gardens of Rama”och ”Rama revealed”. Böckerna i science-fiction genren handlar om vår civilisations möte med andra civilisationer och läsaren får gradvis insikt i vilka avsikter de uppsökande ”Ramaniterna” har.

Clarke’s ”2001” var en stark upplevelse för mig i tonåren och att se filmen på ”Vinterpalatset” i Stockholm var en ytterligare förstärkt upplevelse. Mysteriet som presenterades och känslan av att stå på tröskeln till ett utvecklingssteg för mänskligheten kan ses mot bakgrund av 60-talets framtidstro.

I dyningarna av detta började jag komponera elektronisk musik och bar med mig detta i mitt skapande. De följande åren innebar stagnation inom genren och om möjligt en konsolidering av uttryckmedlen. Då jag kom att arbeta med Elsa Graves mörka framtidssyn i verket ”Slutförbannelser” hade jag vandrat hela sträckan från måhända naiv framtidstro till svartsyn men mitt verk ”Slutförbannelser” bär med sig det allra minsta av hopp, representerad av några svaga bjällror i det absoluta slutet.

”Rama” å andra sidan befinner sig bortom framtidstro och pessimism och verket kan ses som en avbild av min läsupplevelse lika mycket som en fristående komposition där traditionell tonalitet möter elektronmusikens fullständiga frihet i termer av tonsystem och klangvärld. Mötet sker på klangbasis där instrumentet blandad kör kan erbjuda oanade klanger och där jag själv befinner mig i början av att upptäcka alla klangmöjligheter.

Arbetet med Stockholms motettkör var en process där jag träffade kören, berättade om mig själv, min musik och om mina avsikter. Kören bidrog med klangmaterial samtidigt som jag fick en insikt i vad man kan få ut av kören, klangmässigt och vad som var realistiskt att göra. Verket är skrivet för en duktig amatörkör och skall ge mycket tillbaka i form av klang trots begränsad repetitionstid. Den elektroniska stämman stödjer utan att ta över och bidrar naturligtvis till grundkänslan i verket med sin stora klang.

”Rama” är avsett att framföras i kyrkorummet där klangerna kan leva ett längre liv och blanda sig bättre än i en konsertsal. Kyrkorummet är fascinerande också för att det skall ge intryck av storhet i relation till människans litenhet. Inför ett konsertframförande är det viktigt att simulera kyrkorummet så långt det är möjligt för att göra verket rättvisa.

Bandstämman är komponerad i egen studio och huvudsakligen med den svensktillverkade synthesizern ”Nord modular”.

Röstmaterial som bearbetats är leverat av medlemmar i Stockholms Motettkör.

Texterna som framförs från bandet är inlästa av Hans Jonstoij och Sonny Jansson.

De texter som förekommer är skrivna av Arthur C. Clarke/Gentry Lee, William Shakespeare (Sonnet#123) och Gunnar Ekelöf.

Rolf Enström

På svenska Texts

Rama • for mixed choir and electronic sounds
 • Rolf Enström © 1998 STIM
 • Duration: 15’
 • Lyrics:
 • William Shakespeare, Gunnar Ekelöf
 • Quotations:
 • Arthur C. Clarke, Gentry Lee

 • Commissioned by the Swedish Concert Institute and The Stockholm Motet Choir


”Rama” for mixed choir and electronic sounds was commissioned by the Stockholm Motet Choir with support from the Swedish Concert Institute and was finished 1998.

In the piece I have gathered inspiration from Arthur C. Clarke’s and Gentry Lee’s books in the Rama-series. ”Rendezvous with Rama”, ”Rama II”, ”Gardens of Rama and ”Rama Revealed”.

The books in the Science Fiction -genre deals with the problems that arise when our civilization encounters another civilization. The reader gradually becomes aware of what the visiting ”Ramanites” intentions are.

Clarke’s and Kubrick’s film ”2001” was for me a strong experience and to watch the movie at the movie theatre ”Vinterpalatset” in Stockholm - with its enormous screen and perfect 8-channel sound made the experience even stronger. The mystery that was presented and the feeling that one stood at the treshold of a new step for mankind is to be seen in the perspective that the 1960-s was very much believing in the future.

During the early 1970-s I began to compose electroacoustic music and had this positive view of the future in mind in my creative work.

The following years meant a certain stagnation in the genre and possibly a consolidation of the artistic means. Towards the end of the 1970-s I work with the Swedish poet Elsa Grave’s dark and pessimistic collection of poems ”Slutförbannelser ” ( ”Final Curses)”. In doing this I have travelled the long distance from an optimistic to a pessimistic veiw of the future, but my work ” Slutförbannelser” ends with faint and distant bells preceeded by the roaring chaos of annihilation.

”Rama” on the the other side is beyond optimism or pessimism and one can look upon it as a transformation of my experience when reading the books. One can also look upon it as a free standing composition where traditional tonality confronts the total freedom - in terms of scales and tone systems of electroacoustic music. The confrontation is more a meeting and is to be found on the ”klang”-level where the instrument ”mixed choir” offers unheard sounds. I myself am at the beginning of exploiting these resources.

The work with the Stockholm Motet Choir was a process where I met the choir, talked about my music and my intentions with the piece. The choir on its side contributed raw material based on my experimental sketches. In this process I got a perspective of what could be done with such an ensemble and what was realitic to do under the circumstances. The piece is written for a good amateur choir and it was meant to generate feedback in terms of reinforcement of the klang and sonority of the choir. Thereby it give something back despite the relativelly modest demand on rehearsal time. The electronic part supports without taking over and contributes greatly to the basic feeling of the piece.

”Rama” was intended to be performed in the church room where sounds can ”live” a longer life than in a concert hall. The church room is also fascinating because it is meant to induce a feeling of man’s relation to the big spiritual questions / entities. When performing ”Rama” in a concert environment it is of vital importance that one tries to simulate the long reverberation in a church to give justice to the piece.

The tape part was composed in my own studio, mainly with the Swedish synthesizer ”Nord Modular”

The voice material was delivered by members of the Stockholm Motet Choir.

The lyrics on the tape are read by Hans Jonstoij and Sonny Jansson.

The lyrics in the piece were written by Arthur C. Clarke, Gentry Lee - fragments from the books William Shakespeare - Sonnet#123
Gunnar Ekelöf - Tesbith.
Shakespeare: Sonnet #123

No,Time,thou shalt not boast that I do change;
    Thy pyramids built up with newer might

To me are nothing novel, nothing strange;
    They are but dressings of a former sight,

Our dates are brief, and therefore we admire
    What thou dost foist upon us that is old

And rather make them born to our desire
    Than think what we before have heard them told,

Thy registers and thee I both defy,
    Not wondering at the present nor the past,

For thy records and what we see doth lie,
    Made more or less by thy continual haste.

    This I do vow, and this shall ever be,
        I will be true, despite thy scythe and thee.

Gunnar Ekelöf: Dedikation (1934) Ur ”Albumblad ” Drömd dikt

Hennes kinder är som fjärilsvingar och det ljusa stoftet stannar
        kvar på insidan av mina händer.

Hennes fingrar är flöjtlika och huden som pärlemorhinnan i
        musslans sköte.

Bara en astrolog med toppig mössa skulle kunna spå i hennes
        inälvor som är fyllda med stjärnor:

Insvept i flammiga moln av glittrande stoft och fladdrande
        flikar av tyg lyser den formlösa, ofullständiga kroppen
        fram under sömnens otydliga bindel.Gunnar Ekelöf: Tesbih ( radband ) (1955) Ur ”Sagan om Fatumeh”

20.

Sagan är oändlig:
Den börjar där den slutar
I samma krets är människan fången
en man, en kvinna
ett ont, ett gott
En moder, en fader.
En dotter. En broder.
En fågel som med uppmärksamma ögon
fladdrar från gren till gren
och iakttar dig -
Vem är denna fågel?
Det är din Själ
Hur hårt är inte fåglarnas liv:
De ser på dig, de räds för dig.Top


*